Unique Opportunity: Filter Fabric Factory in a Convenient Location (near Berlin)

Are you looking for an attractive investment in the industrial sector? A company located in Eberswalde, near Berlin, offers a unique opportunity to acquire a production complex situated just 30 km from the Berlin border, with excellent access to inexpensive and skilled labor from Poland.

 

State-of-the-Art Filter Fabric Production

Our production facility specializes in the manufacture of Meltblown filter fabrics, used in the automotive, medical, and industrial filtration industries. We have state-of-the-art production lines that have only been in operation for a few months, offering excellent efficiency and quality of production.

 

Excellent Location and Infrastructure

Our company is located just 5 minutes from the motorway, 45-50 minutes from Brandenburg International Airport, facilitating both logistics and international trade. We have our own laboratory enabling us to conduct product testing and quality control internally.

 

Invest in the Future

We have access to 1.5 MV of electric power, with the possibility of increasing to 10 MV, ensuring production stability. Our development potential is enormous, and local authorities in Brandenburg offer attractive grants for business development and favorable loans.

 

Ready to Operate

Our machines are in excellent condition and ready to operate. We also have spare parts and an experienced technical team that will provide support in servicing and maintaining the machinery.

 

A Unique Chance

This unique opportunity includes not only the purchase of the production complex but also the know-how in the production of Meltblown filter fabrics and the possibility of developing additional production related to the processing or recycling of plastics.

 

Take advantage of this unique investment opportunity for the future. Contact us today to learn more.

 

Business Overview:

 • Production of Meltblown filter fabrics used in the automotive industry, filtration industry, and medical filtration
 • The company completed a project related to the production of filter fabrics in 2022. The production was opened for the project, and the company was a special-purpose entity established to carry out this project. We wanted to separate this project from our main activity, which is running an engineering company dealing with machinery for the processing and recycling of plastics.
 • It is possible to purchase the company along with the machines and property or separately
 • The machines are in very good condition as they have only worked a few months during our project.
 • We have access to spare parts and can assist in the implementation and servicing of machines in the future
 • As we also own an engineering company, we can help in implementing this production as well as developing additional production (provided it is related to the processing or recycling of plastics)
 • The plot is very large, so there is the possibility of expansion, and all utilities are available on the plot (electricity, water, gas)
 • The machines are still assembled and ready to work. They can be restarted and operated at any time.
 • The company has its own laboratory enabling internal product testing and quality control.
 • The daily production capacity is 1.2 tons of filter material.
 • The advantage of our company is its location, we are close to the border with Poland, which provides access to cheap, skilled labor.
 • It is possible to live on the premises of the office building for the company's management, as well as to accommodate workers in apartments in a block, which can be rented from one of the nearby housing cooperatives
 • We are located just 30 km from the Berlin border, 50 km from the center of Berlin, close to the airport in Berlin. 5 minutes from the highway. 8 minutes by car from Werbelinsee Lake
 • The town has a train station, and employees can commute by train or bus from nearby towns, including from Poland
 • In 2020, we obtained Oekotex certificates for our Meltblown Non-woven at the Hohenstein Institute (accredited German laboratory).
 • We have also successfully tested the filtration effectiveness of our Meltblown filters in DEKRA accredited laboratories in Germany, PRS SA (in Poland), and MNA (in Turkey).
 • Proven filtration above 95% PFE (Particle Filtration Efficiency of 0.3 micron - according to EN 149 standard, approved by DEKRA accredited laboratory in Germany). We also produced nonwovens with 99% filtration.

 • The company was founded on 11.05.2020, and the registration process was completed in August 2020. In the meantime, we have prepared all the necessary arrangements regarding machines, etc.
 • The property belongs to the owners and is part of the offer.

We offer:

 • 4 technological lines for the production of Meltblown nonwovens
 • Know-how in the production of Meltblown filter fabrics.
 • Suitable production and office facilities (production hall approx 1300 m2, office building over 420 m2 + 230 m2 other rooms)

Our engineering company can (as an additional service) help in employing qualified engineers, technicians, and production workers.

 

How many people are needed to operate 4 technological lines: 5 per shift plus a production manager/technologist.

 

Product and Service Overview:

 • Filter material utilizing Melt-blown technology, used in AC filters, the automotive industry, blood filters, HEPA filters, diapers.

Asset Overview:

 • The value of land and buildings is approximately 4 million euros.
 • 1 Meltblown extrusion line 1600 mm.
 • 2 Meltblown extrusion lines 300 mm.
 • 1 Meltblown extrusion line 600 mm.
 • Air compressors
 • Fully equipped laboratory.
 • Spare parts for machines.
 • Office and laboratory furniture.

 • Overview of the property offered:

We have facilities in the form of developed property:

 • 13,000 m2 plot,
 • 1,300 m2 of production space (10 meters high),
 • 420 m2 of office space (1st and 2nd floor)
 • 230 m2 of production space, laboratory, or other (5 meters high) - separated from the production hall by the 3rd floor of the office building with entrance from the production hall

 • We have a constant source of 1.5 MV of electricity (with the possibility of increasing to 10 MV).
 • Very convenient location, just 5 minutes from the highway, 45-50 minutes from Brandenburg International Airport, 50 km from the center of Berlin.
 • Eberswalde also has a small airport for small aircraft. Also good for living, it is just 8 minutes from a beautiful lake and the local airport. If someone plans production in Germany, this is a great opportunity. From Germany, it is easy to offer products worldwide.
 • The office building consists of 2 floors + the 3rd floor can be used as a laboratory or small production (entrance to the 3rd floor via stairs from the production hall side).
 • There is the possibility of constructing a new additional production and storage building. There is a lot of space for this.
 • Local authorities in Brandenburg offer grants for business development and favorable loans.

Unikalna Okazja: Fabryka Włóknin Filtracyjnych w Dogodnej Lokalizacji (okolice Berlina)

 

Szukasz atrakcyjnej inwestycji w branżę przemysłową? Medi-Laabs GmbH oferuje niepowtarzalną okazję nabycia kompleksu produkcyjnego zlokalizowanego zaledwie 30 km od granicy Berlina, z doskonałym dostępem do taniej i wykwalifikowanej siły roboczej z Polski.

 

Najnowocześniejsza Produkcja Włóknin Filtracyjnych

Nasz zakład produkcyjny specjalizuje się w produkcji włóknin filtracyjnych Meltblown, stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, medycznym oraz filtracji przemysłowej. Posiadamy najnowocześniejsze linie technologiczne, które pracowały jedynie kilka miesięcy, oferując doskonałą wydajność i jakość produkcji.

 

Doskonała Lokalizacja i Infrastruktura

Nasza firma znajduje się zaledwie 5 minut od autostrady, 45-50 minut od Międzynarodowego Lotniska Brandenburg, co ułatwia zarówno logistykę jak i międzynarodowy handel. Posiadamy własne laboratorium umożliwiające przeprowadzanie testów produktów oraz kontroli jakości wewnętrznie.

 

Zainwestuj w Przyszłość

Posiadamy dostęp do 1,5 MV energii elektrycznej, z możliwością zwiększenia do 10 MV, co zapewnia stabilność produkcji. Nasze możliwości rozwoju są ogromne, a lokalne władze w Brandenburgii oferują atrakcyjne dotacje na rozwój biznesu oraz dogodne kredyty.

 

Gotowe do Pracy

Nasze maszyny są w doskonałym stanie i gotowe do pracy. Posiadamy również części zamienne oraz doświadczony zespół techniczny, który zapewni wsparcie w serwisowaniu i utrzymaniu maszyn.

 

Niepowtarzalna Szansa

Ta niepowtarzalna okazja obejmuje nie tylko zakup kompleksu produkcyjnego, ale także know-how w produkcji włóknin filtracyjnych Meltblown oraz możliwość rozwoju dodatkowej produkcji związanej z przetwórstwem lub recyklingiem tworzyw sztucznych.

 

Skorzystaj z tej unikalnej szansy na inwestycję w przyszłość. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej.

 

Przegląd Biznesu:

 • Produkcja włóknin filtracyjnych Meltblown używanych w przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle filtracyjnym, filtracji medycznej
 • Firma zakończyła projekt związany z produkcją włóknin w 2022 roku. Produkcja była otworzona pod projekt, spółka była spółką celową założoną pod realizację tego projektu. Chcieliśmy oddzielić ten projekt od naszej głównej działalności, którą jest prowadzenie firmy inżynieryjnej, zajmującej się maszynami do przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych.
 • Istnieje możliwość zakupienia firmy wraz z maszynami i nieruchomością lub oddzielnie
 • Maszyny są w bardzo dobrym stanie, gdyż pracowały jedynie kilka miesięcy w okresie prowadzenia przez nas projektu.
 • Mamy dostęp do części zamiennych i możemy pomóc we wdrożeniu i serwisowaniu maszyn w przyszłości
 • Jako, że posiadamy również firmę inżynieringową to możemy pomóc we wdrożeniu tej produkcji jak i rozwinięciu dodatkowej produkcji (o ile związana z przetwórstwem lub recyklingiem tworzyw sztucznych)
 • Działka jest bardzo duża więc jest możliwość rozbudowy i są wszystkie media na działce (energia, woda, gaz)
 • Maszyny są cały czas zmontowane i gotowe do pracy. Można je od nowa włączyć i pracować na nich w każdej chwili.
 • Firma posiada własne laboratorium umożliwiające przeprowadzanie testów produktów i kontroli jakości wewnętrznie.
 • Dzienna zdolność produkcyjna wynosi 1,2 tony materiału filtracyjnego.
 • Zaletą naszej firmy jest jej lokalizacja, jesteśmy blisko granicy z Polską, co daje dostęp do taniej, wykwalifikowanej siły roboczej.
 • Jest możliwe zamieszkanie na terenie biurowca dla zarządu firmy, jak również zakwaterowanie pracowników w mieszkaniach w bloku, które można wynająć w 1 z okolicznych spółdzielni mieszkaniowych
 • Znajdujemy się zaledwie 30 km od granicy Berlina, 50 km od centrum Berlina, blisko lotniska w Berlinie. 5 minut od autostrady. 8 minut autem od jeziora Werbelinsee
 • W miejscowości jest stacja kolejowa i pracownicy mogą dojeżdżać pociągiem lub autobusem z okolicznych miejscowości w tym z Polski
 • W 2020 roku uzyskaliśmy certyfikaty Oekotex dla naszego Meltblown Non-woven w Instytucie Hohenstein (akredytowanym laboratorium niemieckim).
 • * Przetestowaliśmy również z powodzeniem skuteczność filtracji naszych filtrów Meltblown w laboratoriach akredytowanych DEKRA w Niemczech, PRS SA (w Polsce) i MNA (w Turcji).
 • Udowodniona filtracja powyżej 95% PFE (Efektywność Filtracji Cząstek 0,3 mikrona - zgodnie z normą EN 149, zatwierdzona przez akredytowane laboratorium DEKRA w Niemczech). Produkowaliśmy również włókniny o filtracji 99%.

 • Firma została założona 11.05.2020 roku, proces rejestracji został zakończony w sierpniu 2020 roku. W międzyczasie przygotowaliśmy wszystkie niezbędne przygotowania dotyczące maszyn itp.
 • Nieruchomość należy do właścicieli, jest częścią oferty.

Oferujemy:

 • 4 linie technologiczne do produkcji włóknin Meltblown
 • Know-how w produkcji włóknin filtracyjnych Meltblown.
 • Odpowiednie - obiekty produkcyjne i biurowe (hala produkcyjna ok 1300 m2, biurowiec ponad 420 m2 + 230 m2 pozostałe pomieszczenia)

Nasza firma inżynieringowa może (jako dodatkowa usługa) pomóc w zatrudnieniu wykwalifikowanych inżynierów techników i pracowników produkcyjnych.

 

Ile osób potrzebne jest do obsługi 4 ch linii technologicznych: 5 na 1 zmianę plus kierownik produkcji/technolog.

 

Przegląd Produktów i Usług:

Materiał filtracyjny wykorzystujący technologię Melt-blown, stosowany w filtrach AC, przemyśle motoryzacyjnym, filtrach krwi, filtrach HEPA, pieluchach.

 

Przegląd Aktywów:

 • Wartość gruntów i budynków wynosi około 4 milionów euro.
 • 1 linia ekstruzji Meltblown 1600 mm.
 • 2 linie ekstruzji Meltblown 300 mm.
 • 1 linia ekstruzji Meltblown 600 mm.
 • Sprężarki powietrza
 • W pełni wyposażone laboratorium.
 • Części zamienne do maszyn.
 • Meble biurowe i laboratoryjne.


Przegląd oferowanej nieruchomości:

Posiadamy zaplecze w postaci zabudowanej nieruchomości:

 • 13 000 m2 działki,
 • 1 300 m2 powierzchni produkcyjnej (10 metrów wysokości),
 • 420 m2 powierzchni biurowej (1 i 2 piętro)
 • 230 m2 powierzchni produkcyjnej, laboratorium lub innej (5 metrów wysokości) - odgrodzona od hali 3 kondygnacja biurowca z wejściem z hali produkcyjnej


Mamy stałe źródło 1,5 MV energii elektrycznej (z możliwością zwiększenia do 10 MV).

 

Bardzo dogodna lokalizacja, zaledwie 5 minut od autostrady, 45-50 minut od Międzynarodowego Lotniska Brandenburg, 50 km od centrum Berlina.

 

W Eberswalde znajduje się również małe lotnisko dla małych samolotów. Również dobre do życia, znajduje się zaledwie 8 minut od pięknego jeziora i lokalnego lotniska. Jeśli ktoś planuje produkcję w Niemczech, to świetna okazja. Z Niemiec łatwo jest oferować produkty na cały świat.

 

Budynek biurowy składa się z 2 pięter + 3 piętro może być używane jako laboratorium, lub nieduża produkcja (wejście na 3 piętro schodami od strony hali produkcyjnej).

 

Istnieje możliwość budowy nowego dodatkowego budynku produkcyjno magazynowego. Jest dużo miejsca na to.

 

Miejscowe władze w Brandenburgii oferują dotacje na rozwój biznesu oraz dogodne kredyty.

Aktywa materialne:

 • Wartość gruntów i budynków wynosi około 4 milionów euro.
 • 1 linia ekstruzji włókniny Meltblown 1600 mm.
 • 2 linie ekstruzji włókniny Meltblown 300 mm.
 • 1 linia ekstruzji włókniny Meltblown 600 mm.
 • Kompresory powietrza.
 • W pełni wyposażone laboratorium do testowania produktów i rozwoju.
 • Części zamienne do maszyn, zapewniające ciągłość operacyjną.
 • Meble biurowe i laboratoryjne, gotowe do natychmiastowego użytku.
 • Ugruntowane relacje z dostawcami surowców i komponentów.
 • Certyfikaty branżowe i dokumenty zgodności, potwierdzające jakość produktów i standardy.
 • Dokumentacja techniczna i instrukcje obsługi wszystkich urządzeń 
 • Budynki w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym, co minimalizuje potrzebę początkowych inwestycji w infrastrukturę.

 

Aktywa niematerialne:

Firma zakończyła projekt związany z  produkcją włóknin w 2022 roku. Produkcja była otworzona pod projekt, spółka była spółką celową założoną pod realizację tego projektu. Chcieliśmy oddzielić ten projekt od naszej głównej działalności, którą jest prowadzenie firmy inżynieryjnej, zajmującej się maszynami do przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych oraz wdrożeniami technologii w zakresie przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych. 

 • Know-how dotyczące uruchamiania produkcji: unikalna wiedza na temat procesu produkcyjnego, optymalizacji produkcji i zarządzania jakością, niezbędna do efektywnego uruchomienia i prowadzenia zakładu produkcyjnego.
 • Możliwość wsparcia i pomocy w ponownym uruchomieniu produkcji: zobowiązanie do przekazania wiedzy i doświadczenia nowemu właścicielowi, co może znacząco ułatwić przejęcie i rozpoczęcie działalności.
 • Potencjał ekspansji lub skalowalności biznesu, na podstawie obecnego ustawienia.
 • Wsparcie i okres konsultacyjny od obecnego zarządu w celu zapewnienia płynnego przejścia.
 • Baza dostawców surowców do produkcji oraz materiałów używanych w produkcji, niezbędna dla kontynuacji operacji produkcyjnych.
 • Kontakty do spółdzielni mieszkaniowych, umożliwiające wynajem większej liczby mieszkań dla pracowników w jednym miejscu, co może ułatwić logistykę zatrudnienia.
 • Pomoc w zatrudnieniu specjalistów inżynierów, techników i operatorów maszyn
 • Możliwość korzystania z usług doświadczonego biura wirtualnego z Berlina, które może oferować zdalne wsparcie administracyjne, takie jak odbieranie telefonów, zarządzanie korespondencją i badania rynku, co może pomóc w ograniczeniu kosztów administracyjnych na początku działalności.
 • Oferta wsparcia i doradztwa przez kolejne miesiące po sprzedaży w zakresie znajomości lokalnego rynku, co może być nieocenioną pomocą przy wdrażaniu się w nowe środowisko biznesowe.
 • Możliwość zakwaterowania członków zarządu na drugim piętrze obiektu oraz technologa produkcji na parterze, z niezależnymi kuchniami i łazienkami na każdym piętrze tj. osób bezpośrednio zaangażowanych w bieżącą działalność firmy.
 • Istnieje możliwość współpracy z naszą drugą spółką, zajmującą się wdrożeniami technologii przy rozwoju produkcji i ekspansji jak i przy innych projektach w branży tworzyw sztucznych i recyklingu tworzyw

Business' industry - Branża biznesu

Industrial filters, water purifiers

Filtry przemysłowe, filtry wody (oczyszczacze wody)

Where is the business located / headquartered? / Lokalizacja siedziby firmy

Eberswalde near Berlin (Brandenburg)

How many permanent employees does the business have? / Ilość stałych pracowników

Select business legal entity type / Wybierz formę prawną przedsiębiorstwa

Spółka z o.o.

Limited Liability Cpmpany

Describe the business in a single line / Krótki opis firmy

A state-of-the-art facility specializing in Meltblown filter production, with significant expansion potential and ready-to-operate machines.

 

Nowoczesny zakład produkcyjny specjalizujący się w produkcji włóknin filtracyjnych Meltblown, położony w pobliżu Berlina, z ogromnym potencjałem rozwoju i gotowymi do działania liniami technologicznymi.

What are the business's top-selling products and services, who uses them, and how? / Najlepiej sprzedające się produkty i usługi, kto ich używa i jak

Właściciele sprzedawanej spółki od wielu lat prowadzą inną firmę, która jest przedsiębiorstwem inżynieryjnym specjalizującym się w wdrażaniu technologii przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych. Sprzedawana spółka została założona jako spółka celowa, by oddzielić jej działalność od naszej głównej działalności, co pozwoliło skoncentrować się na specyficznym projekcie, wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie w nowym obszarze.

 

Projekt, dla którego została utworzona nasza spółka celowa, zakończył się sukcesem w 2021 roku, co skutkowało zakończeniem produkcji. Mimo zaprzestania produkcji, nasza wiedza i ekspertyza pozostają na wysokim poziomie. Dysponujemy umiejętnościami wdrażania produkcji filtrów przeznaczonych do oczyszczania akwenów wodnych z plam oleju oraz innych zastosowań, gdzie czystość wody jest priorytetem. Jesteśmy gotowi wspierać inne przedsiębiorstwa w rozpoczęciu lub rozwijaniu własnej produkcji w zakresie filtracji.

 

Włóknina Meltblown znajduje zastosowanie w wielu różnorodnych obszarach, Oto niektóre z zastosowań:

 • Filtry do oczyszczania powietrza i wody: Włóknina Meltblown jest wykorzystywana jako medium filtracyjne w filtrach HEPA, które służą do oczyszczania powietrza z drobnych cząsteczek, oraz w filtrach wody, które pomagają usunąć zanieczyszczenia i poprawić jej jakość.
 • Materiały absorpcyjne: Ze względu na wysoką zdolność absorpcji, włóknina ta jest stosowana w produktach przeznaczonych do chłonięcia rozlanych płynów, w tym olejów i chemikaliów, co jest szczególnie przydatne w przemyśle i laboratoriach.
 • Produkty higieniczne: Włóknina Meltblown znajduje zastosowanie w produkcji podpasek, tamponów i pieluch, gdzie jej właściwości absorpcyjne i delikatność są szczególnie cenione.
 • Materiały izolacyjne: Dzięki swojej strukturze włóknina Meltblown jest używana jako izolacja w odzieży, elementach ochronnych czy też w budownictwie, zapewniając izolację termiczną i akustyczną.
 • Zastosowania w rolnictwie: Włóknina ta jest wykorzystywana jako ochrona dla roślin przed szkodnikami, mrozem oraz nadmiernym nasłonecznieniem, a także w systemach nawadniających do utrzymania odpowiedniego poziomu wilgotności gleby.
 • Filtry w przemyśle motoryzacyjnym: Służy jako składnik filtrów oleju, powietrza i paliwa, wpływając na poprawę wydajności i żywotności silników.
 • Aplikacje w budownictwie: Jako element filtracyjny w systemach drenażowych, zapobiegając zatorom i poprawiając efektywność zarządzania wodą.
 • Opakowania: Wykorzystywane do produkcji materiałów opakowaniowych, które chronią produkty przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami.

Włóknina Meltblown, dzięki swoim unikalnym właściwościom, takim jak wysoka efektywność filtracji, absorpcji i izolacji, jest wszechstronnym materiałem wykorzystywanym w wielu branżach i aplikacjach.

Meltblown nonwoven finds application in many diverse areas. Here are some of the uses:

 • Air and water cleaning filters: Meltblown nonwoven is used as a filtration medium in HEPA filters, which serve to clean the air of fine particles, and in water filters, which help remove impurities and improve its quality.
 • Absorbent materials: Due to its high absorption capacity, this nonwoven is used in products designed to absorb spilled fluids, including oils and chemicals, which is especially useful in industry and laboratories.
 • Hygienic products: Meltblown nonwoven is used in the production of sanitary pads, tampons, and diapers, where its absorbent properties and gentleness are especially valued.
 • Insulating materials: Thanks to its structure, meltblown nonwoven is used as insulation in clothing, protective elements, or in construction, providing thermal and acoustic insulation.
 • Agricultural applications: This nonwoven is used as protection for plants against pests, frost, and excessive sunlight, and also in irrigation systems to maintain the proper level of soil moisture.
 • Filters in the automotive industry: It serves as a component of oil, air, and fuel filters, affecting the efficiency and longevity of engines.
 • Construction applications: As a filtration element in drainage systems, preventing clogs and improving water management efficiency.
 • Packaging: Used to produce packaging materials that protect products from contaminants and damage.

Meltblown nonwoven, thanks to its unique properties such as high filtration efficiency, absorption, and insulation, is a versatile material used in many industries and applications.

Mention highlights of the business including number of clients, revenue model, promoter experience, business relationships, awards, etc. / Wyróżnienia firmy, w tym liczba klientów, model przychodów, doświadczenie promotorów, relacje biznesowe, nagrody itp.

 • The company owner boasts over 20 years of experience in the plastics processing and recycling industry, running an engineering firm specializing in machinery for these purposes. This extensive knowledge and expertise are pivotal to our operations.
 • Efficient project implementation allowed us to launch production and obtain all necessary certifications in accredited laboratories in Germany, Poland, and Turkey in an exceptionally short time. This demonstrates our capability to effectively execute complex projects.
 • Readiness for rapid implementation of new production, leveraging our experience and proven procedures, which could represent significant value for potential investors.
 • Possession of 4 complete technological lines ready for startup, providing a solid foundation for future production.
 • An in-house laboratory ensuring the ability to conduct thorough product testing and quality control, which is crucial for maintaining high production standards.
 • Strategically located in Eberswalde, near Berlin and the Polish border, offering excellent logistical conditions and access to a skilled workforce.
 • Expansion potential thanks to a large available space and support from local authorities, opening opportunities for the company's future development.
 • Właściciel firmy dysponuje ponad 20-letnim doświadczeniem w branży przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych, prowadząc firmę inżynieryjną specjalizującą się w maszynach do tych celów. Ta bogata wiedza i ekspertyza są kluczowe dla naszej działalności.
 • Efektywne wdrożenie projektu, dzięki któremu udało się uruchomić produkcję i uzyskać wszystkie niezbędne certyfikaty w akredytowanych laboratoriach w Niemczech, Polsce i Turcji w rekordowo krótkim czasie. Demonstruje to naszą zdolność do efektywnej realizacji złożonych projektów.
 • Gotowość do szybkiego wdrożenia nowej produkcji, korzystając z naszego doświadczenia i sprawdzonych procedur, co może stanowić znaczącą wartość dla potencjalnych inwestorów.
 • Posiadanie 4 kompletnych linii technologicznych gotowych do uruchomienia, zapewniających solidną podstawę dla przyszłej produkcji.
 • Własne laboratorium zapewniające możliwość dokładnego testowania produktów i kontroli jakości, co jest istotne dla zachowania wysokich standardów produkcji.
 • Strategicznie położona lokalizacja w Eberswalde, niedaleko Berlina i granicy z Polską, co zapewnia doskonałe warunki logistyczne i dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej.
 • Potencjał ekspansji dzięki dużej dostępnej przestrzeni i wsparciu lokalnych władz, otwierający możliwości dla przyszłego rozwoju firmy.

Describe your facility such as built-up area, number of floors, rental/lease details / Opisz swoje obiekty, takie jak powierzchnia zabudowana, liczba pięter, szczegóły dotyczące najmu/wynajmu

Our property is a modern production and office complex situated on a plot of 13,000 m². The production facility covers 1,300 m², offering a height of 10 meters, which facilitates the handling of large machines and equipment. Additionally, we have an office space of 420 m² spread over the 1st and 2nd floors, and an additional 230 m² that can serve as another production space, laboratory, or other utility rooms, located on the 3rd floor of the office building with an entrance from the production hall side. There is a constant source of 1.5 MV of electric power with the possibility of increasing to 10 MV, ensuring stability in production processes.

 

The facility includes a fully equipped laboratory, allowing for internal product testing and quality control. There are also warehouses for raw materials and finished products, complemented by access to air compressors and complete office and laboratory furnishings.

 

Accommodation for the company's management in office spaces and for production workers is possible within the complex, offering convenient logistical solutions for the team. The property is in a very convenient location – just 5 minutes from the highway, 45-50 minutes from Brandenburg International Airport, and 50 km from the center of Berlin, facilitating logistics and international cooperation.

 

There is also the possibility of expansion thanks to a large undeveloped area, opening perspectives for future expansions. Local authorities in Brandenburg offer attractive grants for business development and favorable loans, further enhancing the investment value of our property.

Nasza nieruchomość to nowoczesny kompleks produkcyjno-biurowy, położony na działce o powierzchni 13 000 m². Obiekt produkcyjny zajmuje 1 300 m², zapewniając wysokość 10 metrów, co ułatwia obsługę dużych maszyn i urządzeń. Dodatkowo, dysponujemy przestrzenią biurową o powierzchni 420 m², rozłożoną na 1. i 2. piętro, oraz dodatkowe 230 m², które mogą służyć jako kolejna przestrzeń produkcyjna, laboratorium lub inne pomieszczenia użytkowe, zlokalizowane na 3. piętrze budynku biurowego z wejściem od strony hali produkcyjnej. Dostępne jest stałe źródło energii elektrycznej o mocy 1,5 MV z możliwością zwiększenia do 10 MV, co gwarantuje stabilność procesów produkcyjnych.

 

W obiekcie znajduje się w pełni wyposażone laboratorium, co umożliwia przeprowadzanie wewnętrznych testów produktów i kontroli jakości. Do dyspozycji są również magazyny na surowce i gotowe produkty, a całość uzupełnia dostęp do sprężarek powietrza oraz kompletne wyposażenie biurowe i laboratoryjne.

 

Na terenie kompleksu możliwe jest zakwaterowanie dla zarządu firmy w przestrzeniach biurowych oraz dla pracowników produkcyjnych, co oferuje dogodne rozwiązania logistyczne dla zespołu. Obiekt cechuje bardzo dogodna lokalizacja – znajduje się zaledwie 5 minut od autostrady, 45-50 minut od Międzynarodowego Lotniska Brandenburg i 50 km od centrum Berlina, co ułatwia logistykę i współpracę międzynarodową.

 

Mamy również możliwość rozbudowy dzięki dużemu obszarowi niezabudowanemu, co otwiera perspektywy na przyszłe ekspansje. Lokalne władze w Brandenburgii oferują atrakcyjne dotacje na rozwój biznesu oraz korzystne kredyty, co dodatkowo podnosi wartość inwestycji w nasz obiekt.

How is the business funded presently? Mention all debts/loans outstanding and the total number of shareholders/owners of the business with percentage ownership. / Jak obecnie finansowane jest przedsiębiorstwo? Wymień wszystkie zadłużenia/pożyczki oraz całkowitą liczbę udziałowców/właścicieli przedsiębiorstwa wraz z procentowym udziałem własności.

 

Obecnie przedsiębiorstwo jest finansowane z kapitału własnego założycieli i będzie sprzedane wolne od jakichkolwiek zobowiązań finansowych. Firma nie posiada żadnych kredytów ani pożyczek. Jest jednoosobową własnością, z jednym właścicielem posiadającym 100% udziałów. Właściciel przedsiębiorstwa jest również właścicielem nieruchomości, na której znajduje się siedziba firmy.

Istnieje możliwość zakupu przedsiębiorstwa wraz z nieruchomością i maszynami lub zakup oddzielny nieruchomości i maszyn.

 

Currently, the enterprise is financed by the founders' equity and will be sold free of any financial liabilities. The company has no debts or loans. It is a sole proprietorship, with one owner holding 100% of the shares. The owner of the enterprise is also the owner of the property where the company's headquarters are located.

There is an option to purchase the enterprise along with the property and machinery, or to buy the property and machinery separately.

At present, what is your average monthly sales? / Jaka jest obecna średnia miesięczna sprzedaż?

What was your latest reported yearly sales? / Jakie były ostatnio zgłaszane roczne przychody ze sprzedaży?

What is the EBITDA / Operating Profit Margin Percentage? / Jaki jest wskaźnik EBITDA / marża zysku operacyjnego?

List all the tangible and intangible assets the buyer would get / Wylistuj wszystkie materialne i niematerialne aktywa, które nabywca otrzyma

INTANGIBLE ASSETS:

 • The value of land and buildings is approximately 4 million euros.
 • 1 Meltblown nonwoven extrusion line 1600 mm.
 • 2 Meltblown nonwoven extrusion lines 300 mm.
 • 1 Meltblown nonwoven extrusion line 600 mm.
 • Air compressors.
 • Fully equipped laboratory for product testing and development.
 • Spare parts for machines, ensuring operational continuity.
 • Office and laboratory furniture, ready for immediate use.
 • Established relationships with suppliers of raw materials and components.
 • Industry certifications and compliance documents, confirming the quality of products and standards.
 • Technical documentation and manuals for all equipment
 • Buildings are in very good technical and visual condition, minimizing the need for initial infrastructure investments.

 

INTANGIBLE ASSETS:

The company completed a project related to the production of nonwovens in 2022. The production was opened for the project, the company was a special-purpose entity established for the implementation of this project. We wanted to separate this project from our main activity, which is running an engineering company dealing with machinery for the processing and recycling of plastics and the implementation of technology in the field of processing and recycling of plastics.

 • Know-how related to starting production: unique knowledge about the production process, production optimization, and quality management, necessary for the effective launching and running of the production plant.
 • The possibility of support and assistance in restarting production: a commitment to transfer knowledge and experience to the new owner, which can significantly facilitate the takeover and start-up of the business.
 • The potential for expansion or scalability of the business, based on the current setup.
 • Support and a consultation period from the current management to ensure a smooth transition.
 • A database of suppliers of raw materials and materials used in production, essential for the continuation of production operations.
 • Contacts to housing cooperatives, enabling the rental of a larger number of apartments for employees in one place, which can facilitate the logistics of employment.
 • Assistance in hiring specialist engineers, technicians, and machine operators.
 • The possibility of using the services of an experienced virtual office in Berlin, which can offer remote administrative support, such as telephone answering, correspondence management, and market research, which can help reduce administrative costs at the beginning of the activity.
 • An offer of support and advice in the following months after the sale regarding knowledge of the local market, which can be invaluable help in integrating into a new business environment.
 • he possibility of accommodation for board members on the second floor of the facility and for the production technologist on the ground floor, with independent kitchens and bathrooms on each floor, i.e., people directly involved in the current business activities.
 • There is a possibility of cooperation with our other company, involved in technology implementations for the development of production and expansion as well as in other projects in the plastics and plastics recycling industry.

What is the value of physical assets owned by the business that would be part of the transaction?

5.500.000 Euro

Provide reason for sale - powód sprzedaży firmy

Właściciel wyprowadza się z Niemiec i chce sprzedać nieruchomość wraz z maszynami. Ponadto, firma była spółką celową, utworzoną w celu realizacji określonego projektu, który zakończył się sukcesem w 2021 roku. Część maszyn została w międzyczasie sprzedana, ale nadal posiadamy 4 kompletne linie technologiczne. Jako że właściciel firmy prowadzi również przedsiębiorstwo inżynieryjne, możemy pomóc w wdrożeniu produkcji włóknin filtracyjnych dla różnych zastosowań przemysłowych. Mamy pomysł na bardzo interesujący produkt końcowy. Jego realizacja wymagałaby jednak działań marketingowych, na których obecnie nie chcemy się skupiać, ponieważ koncentrujemy się na innej kluczowej działalności.

 

The owner is relocating from Germany and wants to sell the property along with the machines. Additionally, the company was a special purpose entity established for the implementation of a specific project, which successfully concluded in 2021. Some of the machines have been sold in the meantime, but we still possess 4 complete technological lines.

As the owner of the company also runs an engineering firm, we can assist in the implementation of production of filtration nonwovens for various industrial applications. We have an idea for a very interesting final product. Its implementation, however, would require marketing activities which we currently do not want to focus on, as we are concentrating on another core business.

Photos: / Zdjęcia:

 • Factory Image / Obraz fabryki
 • Space for Storing Raw Materials and Finished Products / Przestrzeń na magazynowanie surowców i gotowych produktów
 • Machines / Maszyny
 • Employee Doing the Quality Checks / Pracownik wykonujący kontrole jakości
 • Factory Building / Budynek fabryki
 • Manufacturing Machines / Maszyny produkcyjne
 • Warehouse / Magazyn
 • Manufacturing Machines / Maszyny produkcyjne

 

 

 • silny potencjał wzrostowy
 • wizja rozwoju firmy
 • konkurencja na rynku

Przesłanką do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność spółki lub przypadek, w który zobowiązania firmy przekraczają wartość jej majątku.

 

Zgodnie z art. 21 Prawa upadłościowego i naprawczego [Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535] dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Nie ma w tym zakresie „dróg na skróty”. Co więcej, każda osoba, która ma prawo reprezentacji spółki i prowadzenia jej spraw, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek niezłożenia wniosku. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule Kiedy firma upada (ogłasza upadłość)?