Jak się oblicza EBITDA?

EBITDA to zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji i umorzenia. Obliczenie EBITDA można przedstawić w uproszczeniu jako: EBITDA=Przychody−Koszty operacyjne+Amortyzacja+UmorzenieEBITDA=Przychody−Koszty operacyjne+Amortyzacja+Umorzenie Nie uwzględnia się tutaj kosztów finansowych (takich jak odsetki od kredytów), podatków ani skutków amortyzacji i umorzenia 

Jak się oblicza marżę zysku operacyjnego?

Marża zysku operacyjnego obliczana jest jako stosunek zysku operacyjnego (EBIT) do przychodów ze sprzedaży i wyrażana jest procentowo. Zysk operacyjny to zysk przed odjęciem odsetek i podatków, ale po odliczeniu kosztów operacyjnych, w tym kosztów sprzedanych towarów, wynajmu, kosztów pracowniczych oraz amortyzacji (ale bez umorzenia). Wzór wygląda następująco:

Marz˙a zysku operacyjnego (%)=(Zysk operacyjny (EBIT)Przychody)×100Marża zysku operacyjnego (%)=(

Leasing a EBITDA

Koszty leasingu maszyn zwykle są traktowane jako koszty operacyjne, a nie koszty finansowe, ponieważ są bezpośrednio związane z bieżącą działalnością firmy. W rachunkowości koszty leasingu ujmowane są w Rachunku Zysków i Strat (RZiS) jako wydatek operacyjny, co oznacza, że zmniejszają one EBIT (zysk operacyjny przed odsetkami i podatkami) i w konsekwencji także EBITDA.

 

Jednak warto zauważyć, że istnieje różnica między leasingiem operacyjnym a finansowym:

 

Leasing operacyjny: Koszty związane z leasingiem operacyjnym są traktowane jako wydatki operacyjne i pełna kwota płatności leasingowej jest wykazywana jako koszt w RZiS.

 

Leasing finansowy: W przypadku leasingu finansowego, który jest traktowany jak zakup na kredyt, płatności są rozdzielane na odsetki (traktowane jako koszty finansowe) i spłatę kapitału (która zmniejsza zobowiązanie w bilansie). W takim przypadku, amortyzacja aktywa leasingowanego jest również uwzględniana jako koszt operacyjny.

 

Jeśli chodzi o sprzedaż firmy wraz z maszynami, które są przedmiotem leasingu, nowy właściciel przejmuje aktywa wraz z zobowiązaniami. W kontekście EBITDA, ważne jest, aby rozumieć, jak historyczne koszty leasingu były traktowane, ponieważ informują one o operacyjnej efektywności przedsiębiorstwa. Dla potencjalnego nabywcy ważne będzie, aby zrozumieć nie tylko bieżące koszty operacyjne, ale również jak przejęcie tych zobowiązań wpłynie na przyszłą rentowność firmy.

 

W przypadku przejęcia firmy, zakup maszyn nie będzie już generował dalszych kosztów leasingu, co potencjalnie może poprawić EBITDA w przyszłości, eliminując te bieżące wydatki operacyjne.

Przydatne linki: