OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI - MASZYNY I URZĄDZENIA

Do oferowanych przez Rolbatch maszyn i urządzeń obowiązują Ogólne Warunki Gwarancji omówione poniżej.

I.    Zagadnienia ogólne:
1.    Gwarant udziela Użytkownikowi gwarancji na okres 12 miesięcy (chyba że umowa stanowi inaczej) od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy. W przypadku braku podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (w szczególności w przypadku odmowy jego podpisania) okres gwarancji liczony jest od daty rzeczywistej dostawy sprzętu. W przypadku okresu gwarancyjnego dłuższego niż 12 miesięcy, dla zachowania ważności gwarancji Użytkownik zobowiązany jest do odpłatnego okresowego serwisu sprzętu w odstępach nie większych niż 12 miesięcy.

 

2.    Gwarancja jest udzielana na sprawne działanie dostarczonego sprzętu. Zakres usług gwarancyjnych obejmuje usuwanie wad konstrukcyjnych oraz wad materiałowych powstałych z winy producenta, istniejących w chwili sprzedaży. Poprzez wady konstrukcyjne rozumie się istnienie w sprzęcie takich rozwiązań konstrukcyjnych (w tym programowych), że nie jest możliwe korzystanie ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Poprzez wady materiałowe rozumie się uszkodzenia sprzętu wynikające z materiału, z jakiego sprzęt został stworzony, które uniemożliwiają korzystanie ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszelkie zmiany zachodzące w sprzęcie a nie uniemożliwiające korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem nie stanowią wad konstrukcyjnych ani materiałowych. Nie stanowi wady sprzętu czasowe pogorszenie jakości pracy wynikające z zastosowania niewłaściwych elementów eksploatacyjnych oraz materiałów produkcyjnych oraz wynikające z niezapewnienia odpowiednich warunków pracy sprzętu.

 

3.    Użytkownik jest zobowiązany do bieżącej konserwacji sprzętu zgodnie z normalnie stosowanymi zasadami konserwacji sprzętu danego rodzaju oraz zgodnie ze wskazaniami zawartymi w instrukcji sprzętu oraz korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także zapewnienia obsługi sprzętu przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie – pod rygorem utraty gwarancji.

 

4.    Za wykonywanie obowiązków Gwaranta z tytułu gwarancji odpowiedzialny jest dział serwisowy – wszelki kontakt w sprawie gwarancji musi odbywać się wyłącznie na następujące dane serwisu (dalej: Serwis).:
ROLBATCH Magdalena Laabs – Serwis
adres: ul. Nadbrzeżna 23, 05850 Ożarów Maz
e-mail: automatyka@rolbatch.com
tel. 0048 22 389 6603, 0048 792 888 800

 

5.    Prawa i obowiązki Użytkownika z tytułu gwarancji nie mogą być przenoszone na inne podmioty, chyba że Gwarant udzieli na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

6.    Ilekroć w niniejszej Karcie jest mowa o dniu roboczym, rozumie się przez to dzień powszedni (poniedziałek – piątek) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

7.    Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację obowiązków z tytułu gwarancji, jeżeli jest to przez niego niezawinione. Za niezawinione niezrealizowanie obowiązków przez Gwaranta rozumie się niewykonanie, nienależyte lub nieterminowe wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji, które w szczególności wynika z siły wyższej lub okoliczności od Gwaranta niezależnych, w tym braku dostępności odpowiednich części do przeprowadzenia naprawy. Poprzez siłę wyższą rozumie się w szczególności klęski żywiołowe (pożary, huragany, powodzie, trzęsienia ziemi itp.), działania wojenne i inne podobne sytuacje o charakterze konfliktów lub niepokojów społecznych (w tym strajki, protesty), sytuację wynikającą z działania organów władzy publicznej, pandemie, epidemie, stany zagrożenia epidemicznego.

 

8.    Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (strat, utracone korzyści), które spowodowane zostały wykonywaniem gwarancji, w szczególności związane z koniecznymi przestojami sprzętu w okresie oczekiwania na naprawę. Gwarant nie ponosi kosztów mediów zużytych przy przeprowadzaniu naprawy w miejscu eksploatacji sprzętu. Celem sprawdzenia prawidłowości naprawy, Użytkownik zapewnia na własny koszt materiały niezbędne do sprawdzenia działania maszyny. Ponadto Gwarant nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności niż wynika to z niniejszej Karty.

 

9.    Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez inne podmioty, w tym przewoźników (m.in. w przypadku konieczności przesłania części do Serwisu). Ponadto Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody zgłoszone przez Użytkownika po dostarczeniu sprzętu, gdy przy jego dostawie Użytkownik nie zbadał przesyłki (w tym zawartości) przy przewoźniku i nie sporządził odpowiedniej dokumentacji (protokół szkody, reklamacja, wykonanie dokumentacji fotograficznej lub nagrania video/audio-video). Sprzedający ubezpiecza sprzęt w transporcie przy sprzedaży, a warunkiem wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową jest dostarczenie protokołu uszkodzenia, podpisanego przez Użytkownika w obecności przewoźnika.

 

10.    W przypadku utraty (zagubienia) Karty Gwarant może wystawić duplikat (na pisemne życzenie Użytkownika) karty gwarancyjnej za odpłatą 50 Euro netto.

 

11.    Wszelkie opłaty za koszty i czynności, które podlegają zapłacie na rzecz Gwaranta, są fakturowane (faktura VAT).

 

12.    Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zakresie nieuregulowanym Kartą znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego. Wyłączną jurysdykcję posiadają sądy polskie, a sądem miejscowo właściwym jest sąd właściwy dla Miasta Szczecina.

II.    Procedura reklamacyjna


1.    Użytkownik jest zobowiązany zgłosić Serwisowi występowanie wady sprzętu niezwłocznie po jej zaobserwowaniu oraz udokumentować wadę w postaci fotografii lub nagrania video/audio-video, w zależności od charakteru wady. Użytkownik traci uprawnienia z tytułu gwarancji, gdy wada nie zostanie zgłoszone w okresie 7 dni od jej zaobserwowania oraz gdy nie zostanie udokumentowana zdjęciami i/lub video.

 

2.    Zgłoszenia wady Użytkownik dokonuje na „karcie zgłoszenia reklamacyjnego” (Załącznik nr 1). Do zgłoszenia Użytkownik zobowiązany jest załączyć: kopię karty gwarancyjnej, dowodu zakupu sprzętu oraz kopię karty serwisowej, a także szczegółowy opis zaobserwowanej wady i dokumentację wady (fotograficzną, nagranie, jak w ust. 1 powyżej). Zgłoszenia niespełniające tych wymogów nie wywołują skutków prawnych i nie podlegają rozpatrzeniu.

 

3.    Zgłoszenie można zgłosić w formie e-mail albo na piśmie. Przyjmuje się, że zgłoszenie dotarło do Serwisu: w przypadku zgłoszenia przez e-mail – z chwilą potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż następnego dnia roboczego.

 

4.    Serwis rozpatruje zgłoszenie w terminie 3 dni roboczych na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu. Jeżeli konieczne są dodatkowe informacje, termin 3 dni liczy się od dostarczenia przez Użytkownika wszystkich danych żądanych przez Serwis.

 

5.    Po rozpatrzeniu zgłoszenia Serwis informuje Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji, który może polegać na:
a.    udzieleniu Użytkownikowi informacji o sposobie prawidłowego korzystania ze sprzętu (w tym konfiguracji) lub prawidłowej jego konserwacji,
b.    przeprowadzeniu naprawy sprzętu lub jego części – w tym przypadku Serwis informuje o przewidywanym terminie naprawy. Poprzez naprawę rozumie się również wymianę części sprzętu (decyzja o naprawie albo wymianie należy do Serwisu).

 

6.    W przypadku naprawy sprzętu, jest ona przeprowadzana w miejscu eksploatacji, a w przypadku naprawy części – zgodnie z decyzją Serwisu, uwzględniającą rodzaj części – w miejscu eksploatacji lub w Serwisie. Użytkownik nie może domagać się przeprowadzenia naprawy w inny sposób niż wskazany przez Serwis tj. w miejscu eksploatacji zamiast przesłania części i odwrotnie.

 

7.    Naprawa przeprowadzana jest niezwłocznie, jednakże z uwzględnieniem standardowych terminów:
a.    do 7 dni roboczych – drobne usterki i wymiana części dostępnych w magazynach Serwisu,
b.    do 14-21 dni roboczych – średnie usterki, konieczność sprowadzenia części drogą lądową lub lotniczą,
c.    termin uzgadniany indywidualnie, nie dłuższy niż 60 dni – poważne usterki, konieczność sprowadzenia części drogą morską (zwykle części o wadze powyżej 50 kg),
d.    termin ustalany indywidualnie – poważne nietypowe usterki.
Terminy wskazane powyżej mogą ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Serwisu, zwłaszcza z uwzględnieniem pkt I ust. 7.

 

8.    Terminy naprawy biegną od daty poinformowania Użytkownika przez Serwis o terminie naprawy (naprawa w miejscu eksploatacji) albo przesłania przez Użytkownika części sprzętu do Serwisu (naprawa w Serwisie).

 

9.    Serwis wymaga od Użytkownika umożliwienia przeprowadzenia naprawy w ustalonym terminie, w tym przygotowania miejsca eksploatacji do przeprowadzenia naprawy, w szczególności: zapewnienia wolnych dróg transportowych oraz swobodnego dostępu do sprzętu, zapewnienia dostępu do mediów o właściwych parametrach i odpowiedniego środowiska pracy sprzętu. Użytkownik ma obowiązek zapewnienia odpowiednich urządzeń transportowych typu wózek widłowy, wózek paletowy oraz operatora wózka widłowego, jak i podstawowych narzędzi, niezbędnych do bieżącego utrzymania ruchu sprzętu. W przypadku niezapewnienia ww. wymogów, Użytkownik ponosi koszty pracy serwisanta i jego zakwaterowania przez okres oczekiwania na zapewnienie ww. wymogów. W przypadku odmowy zapewnienia ww. wymogów przez Użytkownika, naprawa nie jest kontynuowana i zgłoszenie uważa się za niezasadne. Postanowienie ust. 14 stosuje się odpowiednio.

 

10.    W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Gwarant pokrywa koszty naprawy oraz części niezbędnych do usunięcia wad. Koszty dojazdu serwisantów oraz ich zakwaterowania (w przypadku naprawy w miejscu eksploatacji) pokrywa w każdym przypadku Użytkownik. Użytkownik pokrywa także koszty dostarczenia reklamowanej części do Serwisu (w przypadku naprawy w Serwisie).

 

11.    Naprawa nie obejmuje przeprowadzenia czynności, jakie należą do Użytkownika, w szczególności: czyszczenie, bieżąca konserwacja sprzętu, konfigurowanie sprzętu, wdrażanie technologii produkcji, wymiana części zamiennych i eksploatacyjnych, szkolenie personelu Użytkownika itp.

 

12.    Sposób rozstrzygnięcia zgłoszenia odnotowywany jest przez Serwis w kopii zgłoszenia oraz karcie serwisowej (Załącznik nr 3), jeżeli to możliwe. O ile to możliwe, Serwis i Użytkownik sporządzają protokół gwarancyjny (załącznik nr 4).

 

13.    Jeżeli w ocenie Gwaranta lub Serwisu zgłoszenie jest zasadne, a naprawa jest niemożliwa, Gwarant może zaproponować stosowne obniżenie ceny (jeżeli sprzęt nadaje się do korzystania, ale nie w pełnym zakresie) albo zwrot ceny zakupu sprzętu.

 

14.    Zgoda Użytkownika na załatwienie zgłoszenia w ramach gwarancji wyłącza odpowiedzialność Gwaranta na innych podstawach prawnych.

 

15.    Wszystkie części wymienione (odebrane od Użytkownika) w ramach naprawy stanowią własność i podlegają zwrotowi.

 

III.    Wyłączenie i ograniczenie gwarancji
1.    Użytkownik traci uprawnienia z tytułu gwarancji, poza postanowieniami odrębnych przepisów Karty, w przypadku:
a.    dokonywania zmian konstrukcyjnych sprzętu – modyfikacji, przeróbek, napraw itp. (bez zgody Gwaranta pod rygorem nieważności);
b.    demontażu sprzętu lub jego części składowych oraz przemieszczania go w zakresie wykraczającym poza czynności przewidziane w instrukcji (bez zgody Gwaranta pod rygorem nieważności) – nie dotyczy to m.in. wymiany części eksploatacyjnych;
c.    usunięcia tabliczki znamionowej;
d.    nieprzestrzegania zaleceń Gwaranta lub Serwisu co do wymagań systemowych i materiałowych koniecznych do sprawnego działania sprzętu.

 

2.    Gwarancja nie obejmuje:
a.    normalnego zużycia sprzętu;
b.    zużycia części/materiałów eksploatacyjnych oraz szybko zużywających się (np. uszczelki, noże, pasy, szczotki);
c.    jakichkolwiek skutków nieprawidłowego korzystania ze sprzętu – nieprzestrzeganie instrukcji oraz powszechnie stosowanych zasad korzystania z tego rodzaju sprzętu (zasad ogólnych i branżowych), brak albo niewłaściwa konserwacja sprzętu, niestosowanie się do zaleceń Gwaranta lub Serwisu, niezapewnienie odpowiednich warunków pracy sprzętu (np. napięcie, wilgotność powietrza, ciśnienie powietrza, ciśnienie wody, poziom zapylenia – w szczególności nie podlegają gwarancji uszkodzenia wynikające z jakichkolwiek wad sieci elektrycznej oraz jej nieprawidłowego działania), korzystanie z nieprawidłowych materiałów, obsługa przez osoby nieposiadające odpowiedniego przygotowania/przeszkolenia itp.;
d.    uszkodzeń i wad powstałych w wyniku nieprawidłowej instalacji, eksploatacji i konserwacji, zanieczyszczeń, działań sił mechanicznych, nieprawidłowego podłączenia przechowywania i transportu maszyn lub urządzeń, stosowania niezgodnego z przepisami bezpieczeństwa;
e.    uszkodzeń mechanicznych spowodowanych niewłaściwym korzystaniem ze sprzętu, przypadkowych uszkodzeń sprzętu przez Użytkownika lub osoby trzecie, a także uszkodzeń wynikających z korzystania ze sprzętu, pomimo zaobserwowania jakiejkolwiek jego wady;

f.    uszkodzeń wywołanych korzystaniem ze sprzętu niedostarczonego przez Gwaranta lub Serwis (np. nieprawidłowo działające transformatory, kompresory, sprzęt wykorzystywany przez Użytkownika równolegle ze sprzętem – sprzęt pomocniczy);
g.    uszkodzeń wskutek zanieczyszczenia, które dostało się do silnika poprzez uszkodzony filtr powietrza
h.    uszkodzeń wskutek zalań (powstałych niezgodnie z instrukcją);
i.    uszkodzeń wskutek przeciążenia lub przegrzania sprzętu;
j.    uszkodzeń wskutek samodzielnej naprawy sprzętu (w tym przez inne podmioty niż Serwis);
k.    uszkodzeń wskutek korzystania z nieoryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych i zamiennych (inne niż dostarczane przez Gwaranta lub Serwis);
l.    uszkodzeń wskutek zdarzeń losowych np. wypadek, pożar, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalania, klęski żywiołowe, innych działań sił przyrody, działań wojennych, kradzieży itp.

3.    W przypadku, gdy Użytkownik utracił uprawnienia z tytułu gwarancji albo gwarancja nie obejmuje zgłaszanej wady/uszkodzenia, Serwis może zaproponować Użytkownikowi serwis pozagwarancyjny, płatny według aktualnego cennika. Serwis pozagwarancyjny jest odpłatny – Użytkownik ponosi nie tylko koszty pracy serwisantów i ich zakwaterowania, ale także wszelkich części i materiałów potrzebnych do naprawy. Termin serwisu pozagwarancyjnego ustalany jest indywidualnie, w zależności od bieżącego obciążenia Serwisu. Poza zakresem gwarancji Użytkownik może zlecić Serwisowi zapotrzebowanie na odpłatne usługi serwisowe, przesyłając pisemnie albo przez e-mail zamówienie serwisowe (Załącznik nr 2). Odpłatność według aktualnych stawek Serwisu.

 

4.    W przypadku, gdy na skutek wizyty Serwisu w miejscu eksploatacji sprzętu okaże się, że pomimo informacji zawartych w zgłoszeniu zgłoszenie jest niezasadne/występują okoliczności powodujące utratę uprawnień z tytułu gwarancji albo przeprowadzenie czynności serwisowych nie jest objęte gwarancją, dana wizyta traktowana jest jako serwis pozagwarancyjny (w tym pod kątem odpłatności).

Załączniki do ogólnych warunków gwarancji:
1.    Karta zgłoszenia reklamacyjnego (wzór)
2.    Zamówienie serwisowe (wzór)
3.    Karta serwisowa (wzór)
4.    Protokół naprawy (wzór)

 

Karta gwarancyna zostaje dostarczona wraz z urządzeniem

 

aktualizacja z dnia 2.01.2020